GIẢI PHÁP ERP NGÀNH MAYTÍNH NĂNG

Quản lý Đơn hàng & Tính giá

Sewman quản lý các đơn hàng CMT/FOB/ODM/OBM với các nghiệp vụ Quản lý Style, May mẫu, Tính giá, Duyệt giá, Quản lý tài liệu kỹ thuật, Quản lý PO và Báo cáo hiệu quả đơn hàng. Công cụ TNA Plan và TNA Calendar hỗ trợ lập kế hoạch và kiểm soát tiến độ công việc. Thông tin Đơn hàng, Style, PO được quản lý chi tiết theo yêu cầu sản xuất, là dữ liệu đầu vào cho các bước thực hiện đơn hàng.

Quản lý đơn hàng TNA

Kết quả đạt được

  • Quản lý tập trung, chuyên nghiệp tất cả Hợp đồng, Đơn hàng, Style, PO với đầy đủ Tài liệu kỹ thuật và lịch sử quá trình trao đổi với Khách hàng.
  • Quản lý được luồng công việc, kiểm soát tiến độ các phòng ban, phối hợp chuyên nghiệp với Khách hàng, Nhà cung cấp.
  • Có database các Article nguyên phụ liệu, với thông tin cụ thể về nhà cung cấp, lịch sử các lần giao hàng, giá cả, chất lượng... giúp lựa chọn nhanh nguyên phụ liệu/nhà cung cấp cho đơn hàng.
  • Tính giá chi tiết đến từng Article của nguyên phụ liệu.
  • Phê duyệt Phương án giá thuận tiện (online).
  • Theo dõi tổng quan tình hình thực hiện và hiệu quả tài chính các đơn hàng.
(+84.28) 3848-99-75